Sisehindamise läbiviimise kord

Kehtestatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 37 20.03.2019.a.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise kord

1. Üldsätted

1.1. Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi kooli) sisehindamise kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78 alusel ja see reguleerib sisehindamise läbiviimist koolis.

1.2. Kooli sisehindamise eesmärk on tagada õpilase arengut toetavad tingimused ning kooli järjepidev areng.

1.3. Sisehindamine on pidev protsess, mille tulemused esitatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

1.4. Sisehindamise käigus analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist ja hinnatakse nende tulemuslikkust.

1.5. Sisehindamise käigus selgitatakse välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad ja sellest tulenevalt koostatakse kooli arengukava.

 2. Korraldus

2.1. Kooli sisehindamist viib läbi kooli juhtkond, kaasates töötajaid, õpilasesindust ja kooli hoolekogu esindajaid. Vajadusel kaasatakse eksperte.

2.2. Kooli sisehindamisega seotud tegevused on määratud kooli üldtööplaanis.

2.3. Sisehindamise läbiviimisel kasutatakse järgmisi infoallikaid ja meetodeid:

 • EHISe ja koolisisese statistika ning finantsaruandluse, kooli tegevusnäitajate (EIS, HaridusSilm, Digipeegel) ning muu kogutud informatsiooni (projektid, aineolümpiaadid, konkursid jne) analüüs;
 • kooli dokumentatsiooni analüüs;
 • õppe -ja kasvatustegevuse protsessi seire ja tulemuste analüüs;
 • hariduslike erivajadustega õppijate sh andekate õpilaste toetamise süsteemi analüüs;
 • õppekava analüüs;
 • küsitluste ja arenguvestluste korraldamine ja tulemuste analüüs;
 • õpikeskkonna analüüs;
 • kooli huvigruppidega koostöö analüüs,
 • kooli juhtimisotsuste ja –tegevuste analüüs.

2.4 Sisehindamise tulemuste kokkuvõttes kirjeldatakse kooli hetkeseisu ning tuuakse välja kooli tugevused, parendusvaldkonnad ning parendustegevused. Neist lähtudes püstitatakse järgmise sisehindamisperioodi eesmärgid.

3. Sisehindamise aruanne

3.1. Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:

1) Kooli üldandmed ja lühikirjeldus (sh kooli eripära ja tugevused);
2) Sisehindamise protsessi lühikirjeldus;
3) Sisu (sh olulisemad tegevused ja tulemused ning statistilised näitajad ja parendusvaldkonnad ning parendustegevused)

 • Kooli koht Eesti ja Tartu haridusvõrgus
 • Õppetöö korraldus ja sisu
 • Õpetajate töö ja areng
 • Koolimaja ja muu õpikeskkond

4) Kooli eesmärgid ja põhisuunad järgmiseks sisehindamise perioodiks

3.2 Sisehindamise tulemused arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.

3.3 Sisehindamise aruande kinnitab kooli direktor.