dokumendid

Arengukava

Tartu 16.01.2024 nr 2

Tartu Annelinna Gümnaasiumi arengukava aastateks 2024 - 2028 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võttes aluseks Tartu Linnavolikogu 18. mai 2023. a määruse nr 52 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord” § 11 lõike 1, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
o t s u s t a b:

Sisehindamise läbiviimise kord

Kehtestatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 37 20.03.2019.a.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise kord

1. Üldsätted

1.1. Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi kooli) sisehindamise kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78 alusel ja see reguleerib sisehindamise läbiviimist koolis.

1.2. Kooli sisehindamise eesmärk on tagada õpilase arengut toetavad tingimused ning kooli järjepidev areng.

Vabade ametikohtade täitmise kord

Kehtestatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu otsusega 17.03.2020

 Tartu Annelinna Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetaja, tugispetsialisti ja teiste õppe-kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kord kehtestatakse põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 6 alusel.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi kodukord

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori
17.02.2021. a käskkirja nr 17 juurde

Tartu Annelinna Gümnaasiumi kodukord

Tartu Annelinna Gümnaasiumi (TAGi) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

I. Üldsätted

1. TAGi kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik. (PGS § 68 lg 1; PGS § 74 lg 1)

Gümnaasiumi põhimäärus

Tartu 14. veebruar 2013. a. nr 452

TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUMI PÕHIMÄÄRUS

Põhimäärus kinnitatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja Tartu linna põhimääruse § 47 lg 1 alusel.

1. PEATÜKK

Üldsätted

§ 1. NIMETUS

Kooli nimetus on Tartu Annelinna Gümnaasium (edaspidi kool).

§ 2. HALDUSALA JA ÕIGUSLIK SEISUND

(1) Kool on Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalüldhariduskool, mis tegutseb Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) haldusalas.