Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Kehtestatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 36 20.03.2020

Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

1. Üldsätted

1.1. Tartu Annelinna Gümnaasiumi arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lg 5.
1.2. Arenguvestlus põhikoolis on üks kord aastas toimuv klassijuhataja poolt ettevalmistatud individuaalne vestlus õpilase ja lapsevanemaga, mille eesmärgiks on õpilase arengu toetamine ja vastastikuse tagasiside saamine.
1.3. Arenguvestlus gümnaasiumiastmes on üks kord aastas toimuv klassijuhataja poolt ettevalmistatud individuaalne vestlus õpilasega, mille eesmärgiks on õpilase arengu toetamine ja vastastikuse tagasiside saamine. Vestluspoolte kokkuleppel võivad arenguvestlusel osaleda ka vanemad.
1.4. Vestluspoolte kokkuleppel võivad arenguvestlusel osaleda ka kooli juhtkonna liikmed, pedagoogilisi tugispetsialiste ja aineõpetajad.

2. Arenguvestlusest teatamine

2.1. Arenguvestluse läbiviimise aja lepib õpilase ja õpilase vanemaga kokku klassijuhataja suulisel vestlusel, e-kirja või e-kooli kaudu.

3. Arenguvestluse läbiviimine

3.1. Kaks nädalat enne arenguvestluse toimumist palub klassijuhataja õpilasel täita eneseanalüüsi ankeedi.
3.2. Arenguvestluse ajaks on klassijuhataja tutvunud õpilase eneseanalüüsiga.
3.3. Arenguvestluse struktuuri ja sisu üle otsustab klassijuhataja. Klassijuhataja käsutuses on soovituslikud materjalid.
3.4. Õpilase eneseanalüüsi tulemused ja vestluse käigus teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, kui vestlusel osalejad ei ole teisiti kokku leppinud.
3.5. Arenguvestlus toimub privaatses ruumis, kus ei ole segavaid asjaolusid.
3.6. Klassijuhataja peab arenguvestluste toimumise kohta e-koolis päevikut, kuhu märgib arenguvestluse toimumise aja, osavõtjad, otsused ja kokkulepped. Õpilane ja lapsevanem kinnitavad fikseeritu õigsust.

4. Lõppsätted

4.1. Arenguvestluste korraldamise eest vastutab klassijuhataja.
4.2. Kui lapsevanem keeldub arenguvestlusele tulemast, siis rakendatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lg 6.
4.3. Klassijuhatajale võimaldatakse arenguvestluse teemalist koolitust ja aruteluseminare ning soovituslikke materjale. Klassijuhatajate toetamist koordineerib sotsiaalpedagoog.
4.4. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.
4.5. Arenguvestluse kord vaadatakse üle vastavalt vajadusele.