CertiLingua sertifikaat

CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab gümnaasiumilõpetaja kahe võõrkeele oskust B2-keele­tasemel, lõimitud aine- ja keeleõppes osalemist ning Euroopa pädevuste ja kultuuridevahelise suhtluse kogemuse omandamist. Sertifikaate väljastavad õpilastele CertiLingua pro­gram­m­­iga liitunud riikide õppeasutused, mis on saanud oma riigi haridus­ministeeriumi akrediteeringu.

Programm sai alguse Saksamaal 2004. aastal ja esimeste sertifikaatide väljastamiseni jõuti 2008. aastal. Võrgustikuga on nüüdseks ühinenud mitmed riigid, sh Austria, Soome, Belgia, Leedu, Norra, Portugal jt. 2015. aastal väljastati liikmesriikide 307 koolis 853 sertifikaati.

Eesti on võrgustiku liige 2014. aastast. CertiLingua programm pakub selge raamistiku mitmekeelsuse ja keeleõppe kvaliteedi väärtustamiseks õpilaste individuaalse pingutuse ja tulemuste tunnustamise läbi. Samuti on CertiLingua akrediteering tunnustus koolidele, kes on üheks prioriteediks seadnud keeleõppe ja kultuuridevahelise suhtluse arendamise.

Eestis lootsib CertiLingua programmi 2015. aastast alates kolm kooli: Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Viljandi Gümnaasium. Akrediteeritud koolid vastutavad programmi tegevuste kvaliteedi eest, olles eelnevalt akrediteerimiskomisjonile tõendanud õppekava, LAK-õppe, Euroopa pädevuste arendamise ja muu nõutava vastavust CertiLingua programmile.

CertiLingua programmist saab lähemalt lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt (https://www.hm.ee/et/tegevused/keeled/voorkeelte-ope-eestis) ja võrgustiku kodulehelt (www.certilingua.net). CertiLingua programmi Eestis koordineerib HTM keeleosakond (Pille Põiklik, pille.poiklik@hm.ee, tel 735 0223).

***

Tartu Annelinna Gümnaasiumis pööratakse keelte õppele ja kultuuridevahelise suhtluse edendamisele suurt tähelepanu. CertiLingua programm sobib oma suunitluse poolest TAGi väärtuste ja õppekorraldusega hästi kokku. Tartu Annelinna Gümnaasium on aastatel 2015 – 2017 omistanud CertiLingua sertifikaadi 15 õpilasele. Kui mitmed tingimused CL sertifikaadi omistamiseks täidetakse paljude õpilaste poolt, sest õppekava soosib seda (nt võõrkeeles õpetatavad kursused, eesti keele kui teise keele eksami sooritamine vähemalt B2 tasemel), siis õpilastepoolne initsiatiiv ja valmisolek on nõutav eelkõige rahvusvahelises Face to Face projektis osalemise võimaluste otsimisel ja võõrkeeles uurimistöö koostamisel.

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi õppekavas on CertiLingua sertifikaadi taotlemine kirjeldatud järgmisel:

§ 11 CertiLingua sertifikaadi taotlemine

(1) Gümnaasium taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt CertiLingua võrgustiku kooli staatust, mis annab õiguse taotleda CertiLinguaâ Mitmekeelse Euroopa ja rahvusvaheliste oskuste kvaliteedimärki.

(2) CertiLingua sertifikaati saab taotleda gümnaasiumi õppekava läbinud õpilane, kui ta on sooritanud kahes emakeelest erinevas keeles eksami B2 tasemel; osalenud rahvusvahelist suhtlust sisaldavas projektis ja koostanud selle põhjal uurimistöö; tõestanud Euroopa kompetentsi olemasolu nõutaval tasemel ning õppinud emakeelest erinevas keeles vähemalt 94 tundi ehk 3 kursust.

(3) Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilane, kes taotleb gümnaasiumi lõpetamisel CertiLingua sertifikaadi omistamist,

  • on õppinud eestikeelseid aineid vähemalt 57 kursuse ulatuses vastavalt riiklikele gümnaasiumi lõpetamise tingimustele;

  • sooritab eesti keele kui teise keele eksami B2 tasemel vastavalt riiklikele gümnaasiumi lõpetamise tingimustele;

  • sooritab võõrkeele eksami B2 tasemel vastavalt riiklikele gümnaasiumi lõpetamise tingimustele;

  • valib uurimis- või praktilise töö teema, mis on seotud rahvusvahelist suhtlust sisaldavas projektis osalemisega või koostab gümnaasiumi uurimistöö nõuetele vastavale tööle lisaks CertiLingua nõuetele vastava uurimistöö;

  • sooritab koolieksamile lisaks Euroopa kompetentsi tõendava eksamiosa;

  • kasutab Euroopa keelemappi oma võõrkeelteõppe toetuseks.

(4) CertiLingua taotluse esitab õpilane kooli juhtkonnale G2 õppeaasta algul.

CertiLingua sertifikaadi taotlemiseks tuleb pöörduda kooli juhtkonna poole kirjaliku avaldusega. CL kontaktisik koolis on õppealajuhataja Jelena Bitova (jelena@annelinn.edu.ee).