Gümnaasiumisse vastuvõtu korra kehtestamine

Kinnitatud TAGi direktori käskkirjaga nr 18 13.02.2023

Gümnaasiumisse vastuvõtu korra kehtestamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3, haridus- ja teadusministri määruse 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2, Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja –gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 5 lg 3 ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 22.02.2022 käskkirja nr 16 „Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtu tingimused“:

  1. Määran 2023. aasta septembris gümnaasiumis esmakordselt õppima asuvate õpilaste sisseastumiskatsete kuupäevaks 4. mai 2023. a ja sisseastumisvestluste perioodiks 15. – 18. mai 2023. a.
  2. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete koordinaatoriks õppealajuhataja Julia Trubatšova.
  3. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete korra vastavalt lisale 1.
  4. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete tulemuste hindamise korra vastavalt lisale 2.

Lisa 1

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2023/24 sisseastumiskatsete kord

Õppeaastal 2023/24 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.

Gümnaasiumis õppekoha saamise eeldus on põhikooli riikliku õppekava läbimine ja kõik positiivsed hinded, sh käitumishinne, põhikooli lõputunnistusel. Tartu Annelinna gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb kandidaatidel sooritada neljast osast koosnev kirjalik komplekstest ja osaleda vestlusel. Testis on esindatud eesti ja vene keele, loodusteaduste, reaalteaduste ning sotsiaalteaduste valdkond.

Sisseastumiskatsed toimuvad 4. mail 2023 kell 10 – 17.15 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68). Testi sooritamiseks on aega 2 tundi ja 15 minutit (135 minutit), test sooritatakse internetikeskkonnas vastavalt testimisgraafikule.

Registreerumine sisseastumiskatsetele toimub TAG-i kodulehel www.tag.ee 3. aprill – 3. mai 2023. Registreerumisel valib õpilane tavaõppe või kutseõppesuuna. Vastuvõtt tava- ja kutseõppesuunda toimub kahe erineva pingerea alusel.

Kutse katsetele koos korraldusliku infoga saadetakse õpilastele nende poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressil hiljemalt 2. mail 2023. Kutse vestlusele saadetakse õpilastele e-posti teel hiljemalt 11. mail 2023.

Vestlused toimuvad 15. – 18. mail 2023 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68).

Otsus sisseastumiskatsete läbimise kohta saadetakse õpilastele 25. maiks 2023.

Otsus kooli vastuvõtu kohta kujuneb sisseastumiskatsete tulemustest moodustuva pingerea alusel. Õppesuuna määramisel võetakse lisaks katsete tulemusele arvesse vestluse tulemus (eneseväljendus eesti keeles, sotsiaalsed oskused, motivatsioon jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes) ja põhikooli lõputunnistuse hinded ning lõpueksamite tulemused. Statsionaarse ja mittestatsionaarse (kutseõppesuuna) õpperühmade nimekirjad kinnitatakse 1.07.2023.

Lisa 2

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2023/24 sisseastumiskatsete tulemuste hindamise kord

Gümnaasiumisse sisseastumiseks toimub komplekstest, mis koosneb nelja valdkonna (loodusteadused, reaalteadused, sotsiaalteadused ja funktsionaalne lugemine) ülesannetest. Loodus-, reaal- ja sotsiaalteaduste testi on võimalik sooritada eesti või vene keeles. Funktsionaalse lugemise testi sooritavad kandideerijad eesti ja vene keeles või ainult eesti keeles.

Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 (sada) punkti.

Tavaõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 35 punkti ja enam, kutsutakse valitud suuna vestlusele. Õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 25 - 34 punkti, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele, st neil õpilastel on vabade kohtade olemasolul võimalik astuda kutseõppesuunda.

Kutseõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 25 punkti ja enam, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele. Kutseõppesuunas on vastavalt Tartu Rakendusliku Kolledži tingimustele maksimaalselt 20 õppekohta. Kui kutseõppesuunda sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on rohkem kui 20, siis eelistatakse kooli vastuvõtul motiveeritumaid, parema eesti keele oskusega ja kõrgema põhikooli lõputunnistuse keskmise hindega õpilasi. Kui kutseõppesuunda kandideerijaid on vähem kui 10, siis kutseõppesuuna rühma ei avata.

Gümnaasiumisse sisseastumiseks on kohustuslik osaleda vestlusel.

Õpilastele, kes saavutavad nelja testi kogusummana vähem kui 25 punkti, teatatakse tulemus e-posti teel ja neid ei võeta gümnaasiumisse vastu.

Välisriigis põhikooli lõpetanud õpilaste, kes on saabunud Eestisse pärast 1. juulit 2023. a, vastuvõtt gümnaasiumisse toimub vabade kohtade olemasolul komplekstesti, põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse alusel augustis 2023.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.