Устав ученического самоуправления

Kinnitatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 31 12. märtsil 2013. a

I Üldsätted

1.1. Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi. ÕE-sse võivad kuuluda kõik Tartu Annelinna Gümnaasiumi 8 .- 12. klassi õpilased.
1.2. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE põhimäärusest, kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ning ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
1.3. ÕE esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.4. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite (tempel, blankett jne), kasutada kooli arveldusarvele kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
1.5. ÕE on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
1.6. ÕE-l on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks, mille tegevus on kooskõlas ÕE tegevuse eesmärkidega.
1.7. ÕE alalised struktuuriüksused on õpilasaktiiv ja juhatus.
1.8. ÕE koosseis on kuni 25 õpilast. Kui esindusse soovib kuuluda rohkem kui 25 õpilast, siis teeb ÕE juhatus valiku kandidaatide motivatsioonikirjade alusel.

II Tegevuse eesmärgid

2.1. ÕE tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1. kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.1.3. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.1.4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
2.1.5. järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.1.6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.1.7. parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi;
2.1.8. suurendada noorte osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule;
2.1.9. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

III ÕE õigused ja kohustused

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:

3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma tegevuse korraldamiseks;
3.1.4. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
3.1.5. viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida ja teha ettepanekuid;
3.1.6. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
3.1.7. esindada kooli õpilaste huve teistes organisatsioonides;
3.1.8. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes;
3.1.9. luua uusi traditsioone ja samal ajal jälgida väljakujunenud traditsioone;
3.1.10. algatada ja korraldada erinevaid üritusi ja projekte;
3.1.11. ÕE liikmed vastutavad korra eest kooliüritustel.

3.2. ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks.
3.3. ÕE ei tohi oma tegevuses vastuollu sattuda Tartu Annelinna Gümnaasiumi tegevust korraldavate dokumentidega.

IV Sisekorraldus

4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus:

4.1.1. põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek lihthäälteenamusega;
4.1.2. põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.

4.2. Iga õppeaasta alguses, septembrikuu jooksul, võib iga 8. - 12. klassi õpilane liituda ÕE-ga.
4.3. ÕE tegevus võib toimuda nii pärast tunde kui ka tundide ajal vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga.
4.4. ÕE koosolekud:

4.4.1. õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kolme nädala jooksul.
4.4.3. erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või kooli juhtkond või ÕE juhatus ja sellest teatatakse ette vähemalt 3 päeva ÕE stendil ja infolistis;
4.4.4. ÕE koosoleku päevakord tehakse juhatuse poolt klassidele teatavaks vähemalt kolm päeva enne ÕE koosoleku toimumist. Klassidel on õigus teha ettepanekuid päevakorra täiendamiseks kirjalikus vormis hiljemalt koosoleku toimumisele eelneva päeva lõpuks;
4.4.5. koosolekut juhatab president, tema puudumisel asepresident, viimase puudumisel kõige vanem hääleõiguslik esindaja;
4.4.6. koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.

4.5. ÕE võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega:

4.5.1. igal ÕE liikmel on üks hääl;
4.5.2. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud

4.5.2.1. kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletuse teel;
4.5.2.2. kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt 1 ÕE liige.

4.6. ÕE pädevuses on:

4.6.1. juhatuse liikmete valimine;
4.6.2. presidendi volituste kinnitamine ja ennetähtaegne ametist vabastamine;
4.6.3. juhatuse, presidendi ja revidendi aruannete kuulamine, nende kinnitamine ning nende tegevusele hinnangu andmine;
4.6.4. ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.6.5. põhimääruse muutmine;
4.6.6. piirkondliku või ülevabariigilise õpilasesinduste struktuuriga ühinemise otsustamine;

4.7. ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad õpilasi ja direktsiooni ÕE liikmed, juhatus ja revident.
4.8. ÕE liige:

4.8.1. liikme volitused kestavad ühe õppeaasta;
4.8.2. on kohustatud oma klassi ÕE-s toimuvast informeerima;
4.8.3. on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse või presidendi poole;
4.8.4. võib igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse.

4.9. ÕE liikme võib esindusest välja arvata:

4.9.1. tema vähese aktiivsuse tõttu;
4.9.2. kui ta kahjustab kooli või ÕE mainet;
4.9.3. kui tema teod on vastuolus ÕE põhimääruse või muude otsustega.

4.9. Iga liige on kohustatud:

4.9.1. täitma talle usaldatud ülesandeid;
4.9.2. kontrollima kogu kooli territooriumil, et seal ei tehtaks midagi, mis on vastuolus hea tava või kooli sisekorraeeskirjaga;
4.9.3. osa võtma kõigist ÕE koosolekutest, v.a. mõjuva põhjuse olemasolul.

V Juhatus

5.1. Juhatus koosneb presidendist, asepresidendist, revidendist ja toimkondade juhtidest.
5.2. Juhatus valib oma liikmete hulgast presidendi ja asepresidendi.
5.3. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad igal nädalal. Juhatuse koosolekut on õigus kokku kutsuda presidendi või vähemalt kolme juhatuse liikme ettepanekul.
5.4. Juhatuse koosolekuid juhib president, tema puudumisel asepresident.
5.5. Igal juhatuse liikmel on otsustamiseks üks hääl.
5.6. Juhatuse ülesanded on:

5.6.1. viia ellu ÕE otsused;
5.6.2. esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
5.6.3. võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate ja kooli õpilaste ettepanekute elluviimiseks;
5.6.4. vastavalt ÕE volitusele arutada läbi ja volitada presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
5.6.5. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
5.6.6. kooskõlas kooli juhtkonnaga teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste korraldamiseks;
5.6.7. kinnitada korjanduste ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves ettenähtud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kasutamine sündmuste korraldamiseks.

5.7. Juhatuse liikme saab tagasi kutsuda ja asendada ÕE otsusega.

VI President

6.1. President valitakse ÕE juhatuse poolt salajasel hääletusel üheks aastaks. Valituks osutumiseks on vajalik lihthäälteenamus.
6.2. Presidendi ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd.
6.3. Presidendi pädevuses on:

6.3.1. osaleda kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga ning ÕE ja juhatuse volitusi arvestades;
6.3.2. esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel;
6.3.3. võib määrata juhatust esindama antud asjas kompetentse inimese.

6.4. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE liikmetest või juhatusest, kui:

6.4.1. president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjusel;
6.4.2. presidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele või kooli põhikirjale või ta ei täida või rikub õpilasaktiivi volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppe tingimusi;
6.4.3. presidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.

VII Asepresident

7.1. Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat.
7.2. Asepresidendi ametiaeg on 1 aasta.
7.3. Asepresident vastutab ÕE funktsioonide täitmise eest.
7.4. Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.
7.5. Asepresident võib esindada ÕE liikmeid vastavate volituste alusel.
7.6. Asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE liikmetest, ÕE juhatusest või ÕE president samadel asjaoludel kui toimub presidendi ennetähtaegne vabastamine või asendamine (6.4.1-6.4.3).

VIII Revident

8.1. Revidendi ülesandeks on:

8.1.1. kontrollida ÕE rahaliste vahendite liikumist ja kasutamist;
8.1.2. kontrollida ÕE-le kuuluva vara kasutamist;
8.1.3. esitada ÕE üldkoosolekul revisjoni aruanne.

8.2. Revidendil on õigust saada teavet kooli juhtkonnalt kooli eelarve ja kooli eelarves ÕE tegevuse toetuseks ettenähtud rahalistest vahenditest.
8.3. Revidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE liikmetest, ÕE juhatuse liikmetest või ÕE president samadel asjaoludel kui toimub presidendi ennetähtaegne vabastamine või asendamine (6.4.1-6.4.3).

IX Toimkonnad

9.1. ÕE koosneb kultuuri-, hariduse-, spordi- ja välistoimkonnast.
9.2. Igal toimkonnal on alaliselt olemas vaid juhtkond ja ühe toimkonna juhtkonda kuulub kuni 5 hääleõiguslikku liiget.
9.3. Toimkondade juhid võivad kaasata oma tegevusse kõiki asjast huvitatud õpilasi.
9.4. Toimkondade esindajate ülesandeks on iga poolaasta lõpul (detsembris ja mais) esitada ÕE koosolekul toimkonna tegevusaruanne.
9.5. Toimkonna juhtkonna liikme tagasikutsumise ettepaneku võib teha ÕE juhatusele iga ÕE liige, kui:

9.5.1. toimkonna juhtkonna liige ei täida oma ametikohustusi ja on väheaktiivne;
9.5.2. toimkonna juhtkonna liige kahjustab kooli või ÕE mainet.

9.6. Iga toimkond vastutab ainult oma kindla ala või talle usaldatud ülesande eest.

X Tegevuse lõpetamine

10.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib teha president, juhatus või 2/3 liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.
10.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.