TAGI METOODILINE TÖÖ ÕA 2017/2018.

Metoodikajuht: Julia Trubatšova

Metoodikajuht: Julia Trubatšova

 1. VALDKONNAKESKUSE KOOSSEISUD

Algkool

Juht: Katre Maidla

E. Strohmann, I. Švõrova, K. Maidla, . Kalvi; K. Nurm, I. Politanova, I. Dolgova, J. Juhkam, M. Saikina, G. Oja, K. Mugra, A. Org, A. Andrejeva

Eesti keel

Juht: Diana Joassoone

J. Jõgeva, A. Kaskman, T. Kikerpill, M. Küppar, . Luts, A. Rohtla, M. Saarelaid, M. Must-Vikman, M. Vares, K. Värton

Võõrkeeled

Juht: Svetlana Jegorova

N. Arhipova, I. Art, S. Leibova, J. Klochkova, V. Beloussova, V. Yanushkovskaya, J. Tammeorg, M. Paap

Sotisaal-humanitaarained

Juht: Jana Jõgeva

L.Krasno, V.Kim, J.Jõgeva, T.Vostorva, N. Trussova, I. Abisogomjan, L. Vassiltsenko, M. Tiirmaa

Loodusained

Juht: Anna Preobraženskaja

J. Bitova, I. Hindriksoo, K. Ennok, T. Ojavere, M. Otsa, N. Ivanova

Reaalained

Juht: Irina Safonova

ИвановМ., ИоноваО., ПетуховаЛ., БитовИ., КорсаковаЕ., ПерменоваЕ., ХейнастеУ., КрикманнО., ВяйноТ., ТярглаТ., ФеклистоваН.

Oskusained

Juht: Inna Glimbaum

Ю. Трубачева, И. Глимбаум, Т. Меринова, В. Лопаев, Э. Тамм, И. Шарапова, Х. Маргус, К. Вярк, И. Капанен, А. Троянов, В. Бураев, К. К. Кхо, Э. Штроман, А. Самсонова

PPR

Juht: Jelena Vidrikson

J. Vidrikson, J. Minina, G. Manajenkova

 

 

 

 1. METOODILISED TEEMAD JA EESMÄRGID ÕA 2017/2018

Algkool

Juht: Katre Maidla

 1. Vene- ja eestikeelse õppe mitmekesistamine ning õpilaste digipädevuse arendamine
 2. Kujundava hindamise sisseviimine 3-ndates klassides
 3. Õpilasürituste temaatika sidumine saabuva EV 100. aastapäevaga
 4. Algõpetuse õpetajate enesearendamine digiõppe valdkonnas (kogu õppeaasta vältel)
 5. Kujundava hindamise lausepanga korrigeerimine 1.-2. klassides
 6. Klassivälise lugemise nimekirjade korrigeerimine 1.-3. klassides, nimekirjade avaldamine kooli kodulehel
 7. Töö tõhustamine ainealaselt andekate õpilastega

Eesti keel

Juht: Diana Joassoone

Kujundava hindamise elluviimine (enesehindamise rakendamise jätkamine G2-s):

 1. Õppetöö eesmärgistamine ja tagasisidestamine iga teema alguses ja lõpus.
 2. Oma õppetöö kui protsessi analüüsimine.
 3. Vastutuse võtmine enda õppimise eest.

Eesti keele õpetamise kvaliteedi parandamine:

 1. Digipööre- 2. samm: digivahendite õppetöös kasutuse laiendamine.
 2. Õppetöö kaasajastamine.
 3. Õpetajate ainealane täiendamine.
 4. EV 100ndale aastapäevale pühendatud ürituste kavandamine ja korraldamine.

Võõrkeeled

Juht: Svetlana Jegorova

 1. Kujundav hindamine - edasi arendada kujundav hindamine 3.klassides ja sisse viia kujundav hindamine 4. klassides
 2. Tööalase taseme tõstmine läbi kolleegide tundide külastamise (õpetaja-metoodikute tunnid, eelmise aasta töö jätkamine).

Sotisaal-humanitaarained

Juht: Jana Jõgeva

 1. Digipööre 2. samm
 2. Töö aines edukate õpilastega

Loodusained

Juht: Anna Preobraženskaja

 1. Eesti Vabariik - 100
 2. Andekate õpilaste (individuaalne) toetamine õppetöös
 3. Loodusainete õpetajate digipädevuse taseme tõstmine (läbi sisekoolituse).

Reaalained

Juht: Irina Safonova

 1. Использование учебных материалов TÜ., а также использование материалов дляс ильных учащихся, собранные учителями секции в прошлом году. Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми.
 2. Использование digi материалов приобучении сильных учеников по математике и физике, а также использование образовательной среды Phet.ee для практических заданий.
 3. Использование на уроках проблемно-познавательных задач поискового характера.
 4. Усиление внимания к сильным учащимся на уроках, а также использовать помощь ученика в роли учителя на уроке.

Oskusained

Juht: Inna Glimbaum

 1. Kujundav hindamine algkoolis – toetavate testide väljatöötamine
 2. Andekad õpilased
 3. EESTI 100 – ürituste kavandamine ja korraldamine

PPR

Juht: Jelena Vidrikson

 1. Andekaste õpilaste individuaalse õppetöö toetamine
 2. Digipõõre 2 samm - digivahendite õppetöös kasutuse laiendamine
 3. Eesti Vabariigi 100ndale aastapäevale

 

 1. METOODILINE TÖÖ KOOLIS 2017/2018

Algkool

Juht: Katre Maidla

EESMÄRGID:

 1. Õpetajate metoodikaalane täiendamine nii sise- kui väliskoolituste kaudu
 2. Tõhustada koostööd paralleelklasside aineõpetajate vahel
 3. Valmistada õpilasi ette kooli-, linna- ja maakondlikest üritustest osavõtuks
 4. Valdkonnakeskuse liikmete osalemine valdkonna koosolekutel ning ühisaruteludes

VÄLJUND:

September’2017 - Valdkonnakeskuse koosolek, tegevusplaani koostamine, eesmärkide püstitamine õppeaastaks

Oktoober’2017 - Kujundava hindamise töögruppide kokkusaamised, kujundava hindamise lausepanga täiendamine 1.-3. klassidele

November’2017 - Digiõppe alane sisekoolitus (tahvelarvuti kasutamise võimalused ainetunnis)

Jaanuar’2018 - 1.-3.klasside matemaatikaolümpiaadi ettevalmistus ja läbiviimine

Märts’2018 - Väljasõit ja koolitus Ida-Virumaale (TÜ Narva Kolledži külastamine)

Aprill’2018 - Ainetestide parandamine ja täiendamine

Mai’2018 - Klassivälise lugemise nimekirjade korrigeerimine ja avaldamine kooli kodulehel

Eesti keel

Juht: Diana Joassoone

EESMÄRGID:

 1. 4.-11. klassi tasemetööde koostamine
 2. Gümnaasiumis nn ringõppes osalevate eesti keele õpetajate koostöö parendamine.

VÄLJUND:

 

ÕA lõpp: Digipanga loomine (digitunnid)

ÕA jooksul: Gümnaasiumis õpetavate eesti keele õpetajate ainealane metoodiline töö - paranevad õpitulemused, tekib parem ülevaade kolleegi plaanidest ja tegemistest, koostöö õpetajate vahel.

Võõrkeeled

Juht: Svetlana Jegorova

EESMÄRGID:

 1. Võõrkeele valdkonnakeskuse koosolekute läbi viimine ja nendes osalemine
 2. Metoodikanõokogu koosolekutest ja muudest tegevustest osavõtt
 3. Kujundava hindamise praktika arendamine
 4. Kujundava hindamise kogemuste jagamine
 5. 12. klassi proovieksami ülesannete koostamine ja proovieksami läbiviimine
 6. 11.klassi proovieksami ülesannete koostamine ja proovieksami läbiviimine
 7. Õpetajate digipädevuste arendamine

VÄLJUND:

 1. Valdkonnakeskuse koosolekud – 14.09, 12.10, 09.11, igal kuul…
 2. Kujundava hindamise kogemuse jagamine – vajadusel ja kokkuleppel
 3. Õpetajate digipädevuse arendamine – aasta jooksul

Sotisaal-humanitaarained

Juht: Jana Jõgeva

EESMÄRGID:

 1. Oma kogemuste ja oskuste jagamine valdkonnakeskuse liikmetele- olulisemad digiõppe keskkonnad
 2. Toetada ajaloo- ja keelehuvilise õpilase ainealast ja digipädevuse arengut

VÄLJUND:

Aasta jooksul - 3 sisekoolitust . Iga valdkonnakeskuse liige kasutab vähemalt 1 oma tunnis sisekoolitusel omandatut – V. Kim, J. Jõgeva

November-aprill’2018 –TAG digileht (III numbrit), mis kajastab TAG tegemisi EESTI 100 raames – V. Kim, I. Abisogomjan

Loodusained

Juht: Anna Preobraženskaja

EESMÄRGID:

 1. Vabariigi aastapäeva tähistamine
 2. Õpetajate digipädevuse taseme tõstmine läbi sisekoolituste
 3. Digivahendite (sülearvutite) kasutamine tundides
 4. Koostöö teiste valdkonnakeskuste liikmetega

VÄLJUND:

September’2017 - 8 kl. loovtööde teemade seostamine vabariigi aastapäevaga – J. Bitova

Jaanuar’2018 - Esitlus" Eesti 100:loodus,inimesed,traditsioonid" – kõik õpetajad

Aasta jooksul - Valdkonnaõpetajate digisisekoolituste läbiviimine

Veebruar-märts’2018 - 8 kl. tasemetööde koostamine(bioloogia ja keemia) – A. Preobraženskaja, I. Hindriksoo

September-detsember’2018 - Olümpiaadide testide ja küsimuste koostamine – M. Otsa, A. Preobraženskaja, I. Hindriksoo

Aprill’2018 - Komplekseksami materjalid 12 klassile – A. Preobraženskaja, J. Bitova, T. Ojavere, I. Hindriksoo

Reaalained

Juht: Irina Safonova

EESMÄRGID:

 1. Продолжить работу по разработке методических материалов
 2. Совместная работа всех членов секции и обмен опытом работы
 3. Саморазвитие в области digi обучения членов секции

VÄJUND:

14.09.2017 - Составление плана работы секции– I. Safonova

18.09.2017 - Вести с городской секции математики, физики и информатики– J. Permenova, J. Korsakova

1.12, 08.12.2017 - Подготовка кшкольной олимпиаде по математике 4-12кл, по физике 8-11 кл. – T.Vaino + kõik õpetajad

Aasta jooksul - Изучение программ среди учителей объединения для digi-навыков через посещение практических курсов в школе по digiõppe – U. Heinaste:

• e-koolikott keskkond – 05.10

• harjutustestide koostamine Quizziz – 19.10

• ühis ja gruppitöö padlet.com ja http://teamup.aalto.fi/abil - 16.11

• Moodle / https://moodle.hitsa.ee/?lang=ru – detsember/jaanuar’2017

13.10 - Процесс разработки пробных экзаменационных материалов 9, 12 кл. – J. Permenova, M. Ivanov

Aasta jooskul - Подготовка и составление уровневой работы для 5,7, 10, 11. классов

??? - „Дни учителей математики“–обзор докладов учителей в секции точных наук– M. Ivanov

20.04.2018 - Составление годовых контрольных работ по ступеням– kõik õpetajad

05.06.2018 - Подготовка материалов для комплексного экзамена в G3 от 3-5 вариантов– I. Bitov, L. Petuhhova

Aasta jooksul - Участие в проекте Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine «Anne õpib kõikjal“ с целью улучшить материальную базу измерительных приборов по физике в школе. – T. Ojavere, U. Heinaste

Aasta jooksul - Участие в изучении материальной базы оборудования по физикев Tartu Maaülikool во время практических работ. Исследование возможных тем практических работ в университете и возможностями приобретения нужных приборов в школу– O. Krikmann

Aasta jooksul - Экскурсии в лаборатории по темам: Оптика. Низкие температуры. Поглощение света. Аргономика. Энергетика– O. Krikmann

Aasta jooskul - Наладить связь с институтом физики для возможности использовать приборы при написании исследовательских работ– I. Bitov

Aasta jooksul - Продолжить сбор материала для одарённых детей– kõik õpetajad

Aasta jooksul - Руководство творческими работами в 8 классах– O. Ionova, J. Korsakova, J. Permenova, I. Safonova

Aasta jooksul - Руководство исследовательскими и практическими работами учащихся ТАГ и подготовка к оформлению– I. Bitov, I. Safonova

Aasta jooksul - Руководство кружками по математике и информатике 2-7kl – U. Heinaste, J. Permenova, J. Korsakova, O. Ionova

Aasta jooksul - Разработка теста по математике, пилотный проект по поддержке формирующего оценивания в математике во 2 классе– M. Ivanov

Aprill’2018 - Nutilabori avatu uste päev – U. Heinaste

Oskusained

Juht: Inna Glimbaum

EESMÄRGID:

 1. Kujundav hindamine algkoolis – toetavate testide väljatöötamine
 2. Andekad õpilased - KÕIK ringides käivad õpilased võtavad osa ainealastest olümpiaadidest ja üritustest; ringide e-päevikutes kajastatakse kõik vajalik info – õpilaste arv ja puudumised, tundide teemad jt
 3. Õpetajate digipädevuse arendamine

VÄLJUND:

Igakuiselt – valdkonnakeskuse koosolekud

Oktoober 2017, jaanuar 2018, aprill 2018 – kujundava hindamise toetavate testide läbiviimine –J. Trubatšova

Aasta jooksul – kujundav ehk numbrivaba hindamise kriteeriumite väljatöötamine 3. klssidele ja inglise keeles 4. klassidele

Aasta jooksul – töö hariduslike erivajadustega lastega – I. Glimbaum

PPR

Juht: Jelena Vidrikson

EESMÄRGID:

 1. Pedagoogilise personali abistamine ja nõustamine
 2. Õpiabi osutamine
 3. Lastevanemate nõustamine
 4. Õpilaste ettevalmistus võistlusteks, olümpiaadideks, konkurssideks 5. Õppematerjalide kogumine ja koostamine

VÄLJUND:

19.10.2017 – Seminar „Rasked kõnelused täiskasvanud kliendi koostööpartneriga”

November’2017 - Ümarlaud õpetajatega „Andekad lapsed“(kogemuse jagamine)

Märts’2018 - Uurimine ja testimine eelkoolis

Aasta jooskul – töö andekate lastega – õpilased on õpetaja rollis – H. Margus

Osalus muusika- ja kunsti olümpiaadides – põhikooli 3. aste ja gümnaasium – T. Merinova, E. Tamm

Aasta jooksul - harjutustestide koostamine LearningApps ja Quizziz/Kahoot vahenditega I.Glimbaum, U. Heinaste

Aasta jooksul – digipäeduse arendamine ja tundide kavandamine ja läbiviimine – T.Merinova, A.Samsonova

 

 1. AINEALANE TÖÖ ÕPILASTEGA ÕA 2017/2018

Algkool

Juht: Katre Maidla

EESMÄRGID:

 1. Õpilaste õpioskuste arendamine kakskeelses aineõppes
 2. Algklasside õpilaste digipädevuse tõstmine
 3. Lugemishuvi süvendamine läbi vene- ja eestikeelse lastekirjanduse
 4. Õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine
 5. Õpilaste enesearengu soodustamine kujundava hindamise abil
 6. Algklasside õpilaste suunamine osalema koolisiseste huviringide töös

VÄLJUND:

November-2018 – Aabitsapidu 1. klassidele - E.Strohmann, I.Švõrova, K.Maidla, E.Kalvi.

Jaanuar-2018 - Koostöömäng „Geomeetria on geniaalne“ 1.klassidele (osaleme Variku koolis) – E.Strohmann, K.Maidla

Oktoober-2017 - Võistkondlik mäng „Loodus lummab“ 2.klassidele (osaleme Kivilinna Koolis) – J.Juhkam

Oktoober/jaanuar/mai’2018 - Pilootprojekt õpi- ja digioskuste kaardistamiseks (digipõhised ainetestid 3 korda õppeaastas) – J.Trubatšova ja testi koostajad/läbiviijad

November’2018 - Lastekirjanduse nädal algkoolile – K. Mugra, I. Švõrova

November’2018 - Võistkondlik mäng „Mõtteragin“2. klassidele Tartu Raatuse koolis – K.Nurm

November-Veebruar’2018 - EV 100 – fotokonkurss „100 kaunimat hetke kodumaal“ (alateemad „Loodus“,

„Killukesi minevikust“) – K. Nurm, E. Kalvi

Detsember’2017 - Jõululaat B-korpuses – A. Andrejeva

Jaanuar’2018 - Matemaatikaolümpiaad 1.-3.klassidele – A. Org

Jaanuar-veebruar’2018 - EV 100 – Meie tuntud vilistlasi (algklassiõpilaste kohtumised TAG vilistlastega) – I. Dolgova, G. Oja

Märts-aprill’2018 - EV 100 - Ajastupäevad - Ajarännak koolis - K. Värton, D. Joassoone, M.Saarelaid, J. Jõgeva, T. Kikerpill (koostöös eesti keele valdkonnaga), algkooli klassijuhatajad

Märts’2018 - TAG Eesti-vene teatripäev 2.klassidele koos teiste vene koolidega (TAPK, Valga Priimetsa Kool ja Pärnu Tammsaare Kool) – I.Politanova

Aprill’2018 - Naljanädala anekdootide päev TAG 3.klassidele – M. Saikina

Mai’2018 - Loovtöödeks valmistumine ning loovtööde esitamine – A. Kaskman ja 3. klasside klassijuhatajad

Eesti keel

Juht: Diana Joassoone

EESMÄRGID:

 1. Pakkuda õpilastele mitmekesisemat eesti keele õpet.
 2. Pakkuda üritusi, mis toetavad eesti keele õppimist.
 3. Valmistada õpilasi ette konkurssideks ning vabariiklikuks eesti keel võõrkeelena olümpiaadiks.
 4. Arendada õpilastes korrektse eesti keele kasutamist.
 5. Kasutada õpitud eestikeelseid teadmisi üritustel osalemisel.

VÄLJUND:

26.09 – Euroopa Keeltepäev 4.-12. klassidele - D. Joassoone

25.10 - Aasta looma luulevõistlus „Metskits“ – valdkonnakeskuse õpetajad

6.11 - Lühijuttude konkurss „Mina ka“ Mart Reiniku Koolis 5.-12. kalssidele – valdkonnakeskuse õpetajad

16.01.2018 - EESTI KEEL VÕÕRKEELENA OLÜMPIAADI EELVOORU TÖÖDE ESITAMINE (9.kl-12.kl) – valdkonnakeskuse õpetajad

Veebruar’2018 - EV 100ndale aastapäevale pühendatud luuletus (regivärss, haiku, vabavärsiline salm) – 4.-12. klassidele – valdkonnakeksuse õpetajad

Veebruar’2018 - Vabariigi aastapäeva tähistamine – valdkonnakeskuse õpetajad

Märts-aprill’2018 - Ajastupäevad - Ajarännak koolis - K. Värton, D. Joassoone, M.Saarelaid, J. Jõgeva, T. Kikerpill

16.03 - Jutuvestmise päev Tartu linna 4.-9. klasside õpilased – valdkonnakeskuse õpetajad

03.04 - EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OLÜMPIAADI LÕPPVOOR (9.kl-12.kl) – lõpuvooru edasipääsenud õpilased ja nende õpetajad

Aprill’2018 - Eesti keele tasemetöö koostamine, läbiviimine 4. kalssides – A. Kaskman, J. Jõgeva; 5. klassides – M. Saarelaid, T. Kikkerpill; 6. klassides - ?; 7. klassides – M. Küppar; 8. ja 9. klassides – M. Vares; gümnaasiumis – D. Joassoone, T. Kikkerpill

Aprill’2018 - LIIVIDE LUULEKONKURSS (eelvoor vanusepiiranguta) ja vabariiklik voor Liivi muuseumis – valdkonnakeskuse õpetajad

Aprill’2018 - EV 100ndale aastapäevale pühendatud Eesti mäng „Me armastame Eestit“ – M. Saarelaid, M. Must-Vikman

Mai’2018 - *Kirjanduslik Kuldvillak „Supilinna Salaselts“ – A. Luts, M. Saarelaid

Võõrkeeled

Juht: Svetlana Jegorova

EESMÄRGID:

 1. Pakkuda üritusi, mis toetavad inglise keele õppimist
 2. Valmistada õpilasi ette inglise keele õpilasvõistluseks
 3. Korraldada üritused Euroopa Keeltepäeva puhul
 4. Korraldada õppereis Maltale
 5. Osa võtta Erasmus+ Eesti-Leedu projektist
 6. Osa võtta kooli üritustest, pühendatud Eesti Vabariik 100. juubelile

VÄLJUND:

26.09.2017 – Euroopa Keeltepäeva tähistamine terve kooli ulatuses

26.01.2018 – Keeltepäevale pühendatud viktoriin TERA Koolis – põhikool, V. Beloussova

16.03.2018 – Emakeele päevale pühendatud üritused – põhikool, N. Arhipova

24.11.2018 – inglise keele olümpiaad Tartu Karlova Koolis – põhikool, S.Egorova, V. Januškovskaja

Detsember’2017 - ‘’Eesti kogukonnad väljaspool Eestit’’ – plakatide konkurss 10. klassile –

J. Tammeorg, V. Beloussova, J. Klochkova, V. Janushkovskaya

26.01.2018 – inglise keele olümpiaad MHG-s – gümnaasium, V. Beloussova

13.04.2018 – inglise keele olümpiaad – põhikool, V. Beloussova, S.Egorova, V. Januškovskaja

Juuni 2018 – õppereis Maltale – N. Arhipova, I. Art

Sotisaal-humanitaarained

Juht: Jana Jõgeva

EESMÄRGID:

 1. Kodanikupäeva teadvustamine läbi heategevuse
 2. Kirjandusõhtu- vene kirjanduse ja Eesti ajaloo seotus (Eesti 100 raames)
 3. Teaduste- ja kunstide päev (Eesti 100 raames)
 4. Ajaloo olümpiaadiks ette valmistamine – I poolaasta
 5. Osalemine Lähte kõnevõistlusel- ettevalmistus väitluseks.
 6. Koostöös eesti keele valdkonnakeskusega EESTI 100 raames- Ajajoon läbi Eesti ajaloo

VÄLJUND:

24.11.2017 – Kodanikupäev 6. klassidele – V. Kim, S. Kass

24.11.2017 – Kodanikupäeva viktoriin 8. Ja 9. klassidele – S. Kass

November’2017 – Kodanikupäev gümnaasiumile – V. Kim, J. Jõgeva

Jaanuar’2018 - Kooli ajaloo olümpiaadi koostamine ja korraldamine 6.-12.klass – V. Kim, J. Jõgeva, L. Krasno, S. Kass

08.03.2018 – Teaduste ja kunstide päev 9. Klassidele – I. Abisogomjan, V. Kim, J. Jõgeva

19.03-24.03.2018 - Vene keele ja kirjanduse õhtu 9.-XII klass – T. Vostrova

Loodusained

Juht: Anna Preobraženskaja

EESMÄRGID:

 1. Teaduskoolis õppijatele abi osutamine
 2. Andekate õpilastega tööks tunni ajal metoodiiste võttete väljatöötamine
 3. Õpilaste pädevuste arendamine
 4. Olümpiaadideks ja võistlusteks õpilaste individuaalne ettevalmistamine 5.Koostöö loodusteadustega seotud organisatsioonidega

VÄLJUND:

Aasta jooksul – Arenguring 1. klassidele – N. Ivanova

Aasta jooksul – Loodusring 3.klassidele – N. Ivanova

Aasta jooksul – Keemiaring 8.-9. klassidele – T. Ojavere, I. Hindriksoo

Aasta jooksul - Õppepäevad Tõravere observatooriumis ja TKK-s 5.-11. Klassidele – T. Ojavere

Aasta jooksul - Õppepäevad koostöös Looduskeskusega,AHHA ja ERMI-ga 5.-8. Klassidele – A. Preobraženskaja, I. Hindriksoo, M. Otsa, T. Ojavere, N. Ivanova

Aasta jooksul - 10 ja 11 klassi Teaduskoolis õpijatele abi osutamine – A. Preobraženskaja, T. Ojavere. I.Hindriksoo

Aasta jooksul - Koostöö Maaülikooliga 11 klassi õpilastele uurimistöö teemade valik

Praktikum / võistlus loodusainetes – T. Ojavere

Aasta jooksul - Komplekseksamiks ettevalmistamine G3-le – J. Bitova, I. Hindriksoo, T. Ojavere, A.Preobraženskaja

September-jaanuar’2017 - Bioloogia,keemia ja geograafia kooliolümpiaadid 7.-9. / 11.-12. klassidele ja ettevalmistus linnaolümpiaadiks – A. Preobraženskaja, T. Ojavere, I. Hindriksoo

Aprill’2018 – Keemia teadusteater – N. Ivanova, J. Bitova, I. Hindriksoo

Mai’2018 – Orienteerumismäng 7. klassidele – M. Otsa

Juuni’2018 – Loodusmatk Taevaskotta 6. klassidega – M. Otsa

Reaalained

Juht: Irina Safonova

EESMÄRGID:

 1. Продолжать работу по формированию имиджа школы
 2. Повысить активность учащихся через индивидуальные и командные мероприятия
 3. Повысить интерес учащихся к точным наукам

VÄLJUND:

Oktoober’2017 - Экскурсия «Лазеры,оптика» -институт физики G3-le – I. Bitov

Aasta jooksul, märts’2018 – Robotex FLL – hüdrodünaamika WeDo Кружок роботики 2.-3. Klassidele – U.Heinaste

Aasta jooksul – matemaatikarind 3. Klassidele – O. Ionova

01.12.2017 / 08.12.2017 / 09.-10.03.2018 / 15.03.2018 / 15.05.2018 - SCRACTH Кружок. Олимпиада по математике город. Школьный тур олимпиады по математике для 4-6 классов. Кенгуру. Кубик 4. -6. klassidele – N. Feklistova, U. Heinaste, J. Korsakova, M. Ivanov, J. Permenova

Aasta jooksul - Соревнования по компьютерным играм на логику (по 5 классам) – U. Heinaste

01.12.2017 - Школьный тур олимпиады по физике для 8-11 классов– O. Krikmann, T. Vaino, I. Bitov, L. Petuhhova

08.12.2017 – Школьный и городской тур олимпиады по математике– kõik õpetajad

Aprill’ 2018 - Компьютерная игра математический бой "Вокруг числа 100" 6. – 7. klassidele – J.Permenova

Aasta jooksul - Подготовка к тестам поматематике в компьютерном классе, 6. Klassid – N. Feklistova

Märts’ 2018 - Экскурсия «Техника. Аргономика» gümnaasiumile - I. Safonova

Aprill’ 2018 - Компьютерная математическая викторина "Эстония в процентах" 6. -7. klassidele – J. Permenova

Aprill’ 2018 - Лабораторная работа по физике за компьютером Phet - I. Safonova, M. Ivanov

Oskusained

Juht: Inna Glimbaum

EESMÄRGID:

 1. Развивать индивидуальную способность ученика через конкурсы, олимпиады
 2. Формировать и развивать творческую атмосферу
 3. EESTI 100 – ürituste kavandamine ja läbiviimine

Otsustati: Võimalusel kõik ainealased ja meelelahutuslikud üritused ning ka igapäevase õppetööga seotud sündmused ja tegevused seostatakse EV 100. aastapäeva tähistamisega

VÄLJUND:

01.09.2017 – Tarkusepäev – I.Glimbaum, T.Merinova, A.Samsonova

November’2017 – Aabitsapidu 1. klassidele – I.Glimbaum, A.Samsonova

21.09 - Teatejooksud 6.-12. klassid

26.09-28.09.2017 – spordinädal TAGile – kehalise kasvatuse õpetajad

02.10-06.10.2017 – Õpetajate Päevale pühendatud spordipäev ja fotonäitus – I.Glimbaum, A,Trojanov

02.-04.10 - Jalgpall 1.-12. Klassid

Oktoober’2018 - Koolidevahelised jalgpalli võistlused. 1.-12.klassidele

24.10.2017 – Vene Laulu Festival – J.Trubatšova

Detsember’2017 – lastetööde näitus – tööõpetuse õpetajad ja klassijuhatajad

16.12.2017 - Võrkpalli jõuluturniir 10.-12. klassidele

18.12-22.12.2017 – uusaastalavastused – I.Glimbaum, muusikaõpetajad, klassijuhatajad

Jaanuar’2018 - Pallilahing 2.-3. Klassid

27.01.2018 - Võrkpalli Uusaastaturniir. 6.-9.klassidele

02.02.2018 – Tartu Rahupäev – koolijuhtkond, eesti keele õpetajad

6.02.2018 - 6.-7. klasside tüdrukute käsitöö,kodunduse ja tehnoloogia konkurss - Tartu Hansa Koolis

11.02.2018 – Vastlapäev eesti rahvakalendri järgi

12.02-18.02.2018 – Vastlanädal vene rahvakalendri järgi – I.Glimbaum ja muusikaõpetajad

Veebruar’2018 – Intellektika – I.Glimbaum

Veebruar’2018 - Jalgpall 2.-12.klasside poistele

Veebruar’2018 - Võrkpall 6.-12.klasside poistele

Veebruar’2018 - Võrkpall 8.-12.klasside tüdrukutele

23.02.2018 – EV Aasdtapäevale pühendatud üritused – koolijuhtkond, eesti keele õpetajad ja muusikaõpetajad

Märts’2018 –teatrifestival – T.Merinova, E.Strohmann, A.Samsonova, eesti keele ja s-h valdkonnakeskus

Märts’2018 - Pallilahing 4.klassidele

Märts’2018 - Pioneeripall 6.-7. klassi tüdrukutele

05.-09.03.2018 - Pioneeripall 7.klassi tüdrukutele

14.03.2018 - 4.-5.klasside tüdrukute käsitöö,kodunduse ja tehnoloogia konkurss - Tartu Veeriku Koolis

20.04.2018 – Lõpukell 12. klassidele – I.Glimbaum, J,Trubatšova, 10. ja 12. kalsside klassijuhatajad

1.-30.04.2018 - Õpilastööde näitus "Sada mustrit" - Raekoja saalis

Aprill’2018 - 7.-8. klasside poiste kodunduse konkurss - Tartu Mart Reiniku Koolis

Aprill’2018 - Murdmaajooks 7.-12.klassidele

Aprill’2018 - Pioneeripall 6.kl tüdrukud

Aprill’2018 - Jäähoki 4.-12.klassidele

Aprill’2018 – Tähelepanu, start! – 1.-5.klassidele

Mai’2018 - Lõbusad stardid 4.5.klassidele

Mai’2018 - Lõbusad stardid. 4. Klassidele

Mai’2018 – Lõpukell 9. klassidele – I.Glimbaum, A.Samsonova, 9. klassi klassijuhatajad

04.06-06.06.2018 – Дельфийские игры– I.Glimbaum, kehalise kasvatuse õpetajad, klassijuhatajad, muusikaõpetajad, koolijuhtkond

PPR

Juht: Jelena Vidrikson

EESMÄRGID:

 1. Andekate õpilaste individuaalse õppetöö toetamine
 2. Digipõõre 2 samm- digivahendite õppetöös kasutuse laiendamine
 3. Eesti Vabariigi 100ndale aastapäevale
 4. HEV laste sotsiaalsele oskuste arendamine

VÄLJUND:

Aasta jooksul - "Minu tervis", "Tee Kooli", "Transport", "Kommionu", "Vargus" je

 1. / 16.-22-04.2018 / 05.06.2018 - Ajarännak- näitus (vanad ajalehed, ajakirjad ,p2.2. 2.2. ostkaardid, ümbrikud jne / Etendus (100ndal) / Südamenädal / Vanaaga mängud üritus õues / Digi rühmatöö individuaalne töö / Andekaste lastega PPR-s

16.-22.04.2018 - Vanaaja mängud - üritus õues 1.-4. klassidele

Aasta jooksul - Nõustamine ÖIK 1.-4. klassidele

05.06.2018 – Digirühmatöö, individuaalne töö 1.-4. klassidega

Aasta jooksul - Andekad lapsed PPR-s 1.-3. klassides

 

 

 

 1. METOODILINE TÖÖ VÄLJASPOOL KOOLI ÕA 2017/2018

Algkool

Juht: Katre Maidla

EESMÄRGID

Koostöö Tartu linna lasteaedadega (Kelluke, Mõmmik jt)

VÄLJUND:

November’2017 / aprill’2018 - Lahtiste Uste Päev algkoolis tulevaste lastevanematele ja lasteaedade õpetajatele (novembris 3. klassides, aprillis 1. klassides)

Eesti keel

Juht: Diana Joassoone

EESMÄRGID:

 1. Õpetajate enesetäiendamine.
 2. Oma kogemuste jagamine kolleegidega

VÄLJUND:

November’2017 - Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine – T. Kikerpill

Võõrkeeled

Juht: Svetlana Jegorova

EESMÄRGID:

 1. Olümpiaadi korraldamine linnatasandil
 2. Projektide korraldamine või osalemine nendes 3.Ainealaste ürituste korraldamine ja osalemine nendel

VÄLJUND:

13.04.2018 – inglise keele olümpiaadi korraldamine 7. klassile, linna tasemel - V. Beloussova, S. Egorova, V. Janushkovskaja

November’ 2017 - Erasmus+ project Eesti-Leedu – S. Leibova

Sotisaal-humanitaarained

Juht: Jana Jõgeva

EESMÄRG:

Eesti ja vene emakeelega õpilaste koostöise tegevuse korraldamine, eesti autorite tutvustamne läbi vene keele ja kirjanduse prisma

VÄLJUND:

08.03.2018 – Teaduste ja kunstide päev 9. Klassidele – I. Abisogomjan, V. Kim, J. Jõgeva

19.-24.03.2018 - Vene keele ja kirjanduse õhtu 9.-12.klass Tartu koolidele – T. Vostrova

Loodusained

Juht: Anna Preobraženskaja

EESMÄRGID:

 1. Õpetajate enesetäiendamine
 2. Oma kogemuste jagamine kolleegidega

VÄLJUND:

November’2017 - Rahvusvaheline projekt Leeduga "Külas hea, kodus parem? Diskussiooni töötoad" - Archimedes SA, J. Bitova, S. Leibova

Aasta jooksul - Projekt "Anna õpib kõikjal" – T. Ojavere, U. Heinaste

Oktoober’2017 - Rahvusvahelised keemia Balti kursused – J. Bitova, I. Hindriksoo, T. Ojavere

Reaalained

Juht: Irina Safonova

EESMÄRGID:

Поделиться знаниями и опытом с коллегами

VÄLJUND:

20.-24.09.2017 - Доклад «Система методической работыу чителей математикив Эстонии» Poolas – M. Ivanov

September/oktoober’2017 - Курсы для учителей по проведению математических кружков“ Eestis – M. Ivanov

Oktoober’2017 - Õpikogukond töötuba: Kujundava hindamise vahendid õpetajale, Eesti - U. Heinaste

November’2017 - Доклад на днях учителей математики, Eesti – M. Ivanov

25.02.2018 - Tehnoloogaiakonkurss: EV 100 Noor Insener, Eesti – U. Heinaste

Oskusained

Juht: Inna Glimbaum

7.12.2017 - 8.-9. klasside tüdrukute käsitöö,kodunduse ja tehnoloogia konkurss - Tartu Karlova Koolis – korraldab ja viib läbi Heidi Margus

PPR Juht: Jelena Vidrikson

-

 

 

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.