Правила организации труда в гимназии

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi
17.11.2011. a direktori käskkirja
nr 203 juurde

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad töökorralduse reeglid (edaspidi reeglid) määravad Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi tööandja) ja tema töötajate üldised käitumisreeglid ning pooltevahelised kohustused töösuhetes lisaks töölepingutes sätestatule. Töötaja on isik, kes töötab tööandja juures töölepingu alusel.

1.2. Töötaja ja tööandja juhinduvad töösuhetes reeglitest, tööõiguse, töötervishoiu, tööohutuse ja muudest õigusaktidest ning töötajaga sõlmitud töölepingust. Olukordades, mida eespool nimetatud õigusaktid ja lepingud ei reguleeri, lähtutakse tööandja juures välja kujunenud väärtustest, normidest ja põhimõtetest, eetilise käitumise printsiipidest, mõistlikkusest ning hea usu põhimõttest.

 

2. Tööandja ja töötaja kohustused

2.1. Tööandja kohustub töötajaga sõlmitud töölepingu tingimuste kohaselt:

2.1.1. kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgelt ja õigeaegselt vajalikke korraldusi;

2.1.2. maksma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses;

2.1.3. andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;

2.1.4. kindlustama töökohal ohutud töötingimused;

2.1.5. tutvustama töötajale töölevõtmisel, samuti vajaduse korral töötamise ajal reegleid, töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõudeid, selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtusid ja kahjulikke mõjusid;

2.1.6. looma töötajale võimalused tööks vajalikuks enesetäiendamiseks ja tööalaseks arenemiseks;

2.1.7. täitma õigusaktides ning kollektiiv- ja töölepingus sätestatud muid kohustusi.

2.2. Töötaja kohustub töötajaga sõlmitud töölepingu tingimuste kohaselt:

2.2.1. tegema kokkulepitud tööd nõuetekohaselt ning täitma õigeaegselt ja täpselt tööandja tööalaseid korraldusi, samuti täitma ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö eesmärgist ja üldisest käigust;

2.2.2. kinni pidama töödistsipliinist ja tööajast;

2.2.3. lugema tööalasele e-posti aadressile saabuvaid tööalaseid e-kirju ning vajaduse korral vastama neile vähemalt 2 tööpäeva jooksul;

2.2.4. hoiduma tööandja juures tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustuste täitmist või kahjustavad teiste töötajate või kolmandate isikute vara või tööandja mainet või huve;

2.2.5. jälgima, et tema töö tegemine või selle tagajärjed ei ohustaks töötaja enda või teiste isikute elu ja tervist ning keskkonda;

2.2.6. teatama esimesel võimalusel direktorile või tema asetäitjale õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust ning võimaluse korral need ilma erikorralduseta kõrvaldama;

2.2.7. kasutama töötaja kasutusse antud tööandja ja kolmandate isikute vara ainult tööandja huvides, säästlikult ja heaperemehelikult ning teatama direktorile või tema asetäitjale viivitamatult vara hävimisest, kahjustumisest, kaotsiminekust või vargusest;

2.2.8. hoidma, sealhulgas mitte kasutama isiklikes või kolmandate isikute huvides talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud või tema kasutuses olevat ametisaladust, kui selline kohustus on sätestatud õigusakti või töölepinguga;

2.2.9. täitma õigusaktides ning kollektiiv- ja töölepingus sätestatud muid kohustusi.

 

3. Tööalaste korralduste andmine

3.1. Töötaja on kohustatud ilma tööandja poolse erikorralduseta täitma töölepingus kokkulepitud ning ametijuhendis kirjeldatud tööülesandeid ja täitma ilma tööandja poolse erikorralduseta selliseid ülesandeid, mida ei ole sätestatud töölepingus ega ametijuhendis, kuid mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest korraldusest.

3.2. Tööalased korraldused, mis puudutavad igapäevast tööd, antakse töötajale tööandja üldisest töökorraldusest lähtuvalt. Korraldusi annab töötajale tema vahetu ülemus, kes on märgitud töölepingus, erandkorras ja üksikjuhtudel ka teised kõrgemalseisvad juhid.

3.3. Tööalased korraldused on suulised või kirjalikud. Kirjalikke korraldusi vormistatakse juhul, kui neil on oluline kaal või kui korralduse täitja seda nõuab. Nii suuliselt kui ka kirjalikult antud tööalased korraldused on töötajale täitmiseks kohustuslikud.

3.4. Töötaja täidab õigeaegselt ja täpselt tööandja ja tema esindajate seaduslikke korraldusi, mis pole vastuolus kooli kollektiivsete juhtimisorganite otsustega.

3.5. Töötaja hoidub tööandja juures tegudest, mis takistavad teistel töötajatel töökohustuste täitmist või kahjustavad tööandja, teiste töötajate või kolmandate isikute vara.

 

4. Tööaeg

4.1. Tööaja kestus

4.1.1. Töötaja täistööaeg on 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas.

4.1.2. Lühendatud tööajaga pedagoogiliste töötajate nädala tööajanormid:

4.1.2.1. gümnaasiumi aineõpetajatel 35 tundi (õppetundide arv 18-22);

4.1.2.2. põhikooli aineõpetajatel ja klassiõpetajatel 35 tundi (õppetundide arv 20-24);

4.1.2.3. ringijuhtidel 35 tundi (õppetundide arv 22)

4.1.2.4. eripedagoog 35 tundi (õppetundide arv 24)

4.1.3. Õpetajate tööaja hulka arvestatakse peale õppetundide õppekavade ja materjalide koostamine ning hooldamine, tundideks ettevalmistamine, õppeülesannete koostamine ja parandamine, eksamite vastuvõtmine, õpilaste abistamine ja nõustamine, korrapidamine koolis, kasvatuslike ülesannete täitmine väljaspool tunde (õppeekskursioonid, matkad, koolipeod), dokumentide, aruannete vormistamine, osalemine töökoosolekutel (koosolekud kooli õppekasvatus- ja organisatsioonilise töö korraldamise küsimustes), lastevanemate nõustamine, teiste õpetajate lühiajaline asendamine.

4.1.4. Osaline tööaeg on üldisest normist lühem tööaeg, mida rakendatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel.

4.1.5. Töötaja tehtud ületunnitöö hüvitatakse täiendava vaba aja andmisega ületunnitööga võrdses ulatuses või hüvitatakse rahas vastavalt seaduses kehtestatud korrale.

4.1.6. Riigipühadel töötamine hüvitatakse töötaja valikul alljärgnevalt:

4.1.6.1. täiendava vaba aja andmisega töötatud ajaga võrdses osas tööandjaga kokkulepitud ajal; või

4.1.6.2. rahalise hüvitusega kahekordse töötasu maksmise teel.

4.2. Tööajakorraldus

4.2.1. Tööpäeva algus on kell 8.00 ja lõpp 16.00, kui pole ametijuhendi ja tööajakavaga (päevakavaga, tunniplaaniga) sätestatud teisiti.

4.2.2. Õppetundide ajad:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.00 - 11.45
5. 12.00 - 12.45
6. 13.00 - 13.45
7. 13.55 - 14.40
8. 14.50 - 15.35

4.2.3. Tööajakava (päevakava, tunniplaan) esitatakse töötajatele (õpetajatele) tutvumiseks vähemalt 1 päev enne seda, kui algab periood, mille kohta tööajakava (päevakava, tunniplaan) koostati.

4.2.4. Tööajakava (päevakava, tunniplaan) tehakse tööajakava alusel töötavatele töötajatele kättesaadavaks kooli veebilehe kaudu.

4.2.5. Tööajakava (päevakava, tunniplaan) muutmisest teavitatakse töötajaid 3 päeva enne muudatuse jõustumist, avaldades muudetud ajakava punktis 4.2.4. esitatud viisil.

4.2.6. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval lühendatakse tööaega kolme tunni võrra.

4.3. Puhkeaeg

4.3.1. Tartu Annelinna Gümnaasiumi töötajate toitlustamine toimub kooli sööklas või puhvetis tööpäeva jooksul. Einestamiseks kulutatud aeg arvestatakse tööaja sisse 30 minuti ulatuses, kui töölepingus pole ettenähtud teisiti.

4.4. Töötajate tööaja arvestuse korraldab tööandja.

4.5. Tööle tuleku ja töölt lahkumise kord

4.5.1. Töötaja peab tööle tulema tööpäeva alguseks. Õpetaja tuleb kooli 15 min enne oma tundide algust.

4.5.2. Õigeaegselt tööletulekut takistavate asjaolude ilmnemisest peab töötaja teavitama enne tööpäeva algust töö vahetut ülemust.

4.5.3. Õpetaja teatab puudumise või teadaoleva hilinemise korral oma mitteilmumisest enne tundide algust juhtkonna liikmele ja edastab materjali asendatavate tundide läbiviimiseks. Haiguslehe pikendamise korral teatab töötaja sellest viivitatamatult.

4.5.4. Enesetäiendamiseks ja muudeks erakorralisteks vajadusteks taotleb õpetaja õppetundide ümberkorraldamist juhtkonna kaudu.

4.5.5. Õpetaja alustab ja lõpetab tunni täpselt, märgib puudujad e-kooli päevikusse.

4.5.1.5. Tunnist õpilase väljasaatmine on erand üldisest korrast. Probleemi lahendamiseks võib õpetaja kutsuda õppealajuhataja, pedagoogilise tugipersonali liikme või erandkorras direktori.

4.5.6. Töövõimetuse järel tööle asumisel esitab töötaja viivitamatult töövõimetuslehe kooli kantseleisse.

 

5. Puhkused

5.1. Töötajale antakse puhkust töölepingu seaduse kohaselt. Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks 31. jaanuariks. Puhkuste ajakava koostamisel lähtub tööandja töö korraldamise huvidest, arvestades võimaluse korral töötajate soove. Puhkust antakse reeglina suvel. Puhkuse ajakavasse kantakse põhipuhkus. Kui lapsevanem soovib kasutada töölepingu seaduses sätestatud lapsepuhkust ja tasustamata lapsepuhkust kindlal ajal kalendriaasta sees, tuleb nimetatud puhkuste kasutamise soovist tööandjale puhkuste ajakava koostamisel teada anda, vastasel korral ei saa tööandja tagada nimetatud puhkuste kasutamist töötajale sobival ajal.

5.3. Puhkusetasu makstakse töötaja puhkusele eelneval viimasel tööpäeval.

 

6. Töötasu maksmise aeg ja koht

6.1. Tööandja maksab töötajale töötasu kord kuus järgmise kuu 10. kuupäevaks.

6.2. Töötasu makstakse töötajale ülekandega töötaja poolt kirjalikult teatatud isiklikule pangakontole.

6.3. Tööandja maksab töötajale lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest poolte eelnevale kokkuleppele ja muudele õigusaktides, kollektiiv- või töölepingus ettenähtud juhtudele toetudes.

6.4. Tööandja maksab töötajale rahaliste vahendite olemasolul preemiat (tulemustasu) ühepoolse otsuse alusel töötaja silmapaistvate ja heade töötulemuste eest.

6.5. Tööandja maksab töötajale rahaliste vahendite olemasolul toetust lapse sünni ja juubeli puhul või perekonnas juhtunud traagilise sündmuse (perekonnaliikme surma) korral. Toetusi rakendatakse kõikidele töötajatele võrdselt.

6.6. Tööandja väljastab töötajale palgateatise temale arvestatud ja makstud töötasu osas e-posti teel.

 

7. Töötajate varaline vastutus ja distsiplinaarvastutus

7.1. Töötajate varaline vastutus

7.1.1. Töötajad kannavad vastavalt töölepingule, varalise vastutuse lepingule ja õigusaktidele tööandjale kahju tekitamise eest varalist vastutust.

7.1.2. Kui töötajale antakse tööülesannete täitmiseks vara, võib töötajaga sõlmida varalise vastutuse kokkuleppe töölepingu seaduse § 75 järgi.

7.1.3. Töötaja on kohustatud hüvitama tööandjale töötaja poolt tööülesannete täitmisega või täitmata jätmisega tekitatud kahju seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

7.1.4. Töötaja on kohustatud töölepingu lõppemise korral tagastama tööandjale tööandja poolt kindlaksmääratud tähtajaks kõik töötajale tööülesannete täitmiseks antud töövahendid, võtmed ning muu tööandja vara, samuti tööalase dokumentatsiooni.

7.1.5. Töötaja, kellega on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe töölepingu seaduse § 75 kohaselt, on kohustatud tema arvel oleva tööandja vara üle andma viimase tööpäeva seisuga.

7.1.6. Töötajale tööülesannete täitmiseks antud tööandja vara üleandmise töölepingu kehtivuse ajal või selle lõpetamisel korraldab direktor või direktori asetäitja.

 

8. Töölepingu lõppemine ja ülesütlemine

8.1. Tööleping lõpeb töölepingu seaduses sätestatud alustel.

8.2. Töötajal ja tööandjal on õigus tööleping üles öelda, järgides töölepingu seaduses ning käesolevates reeglites sätestatut.

8.3. Töötajast tulenev mõjuv põhjus, mille puhul on tööandjal õigus tööleping ühepoolselt üles öelda, on lisaks töölepingu seaduse §-is 88 sätestatule veel tegu või tegevusetus, mis põhjustas raske tagajärje või selle tekkimise ohu, sealhulgas:

8.3.1. tööalaste dokumentide ja andmete võltsimine;

8.3.2. hoone kodukorra tahtlik rikkumine;

8.3.4. mõjuva põhjuseta töölt puudumine terve tööpäeva või vahetuse ulatuses;

8.3.5. tööandja ja töötajate isikuandmete tööülesannetest mittetulenev levitamine.

8.4. Kui tööandja soovib töölepingu erakorraliselt üles öelda ning tal on töölepingu seadusest tulenevalt kohustus töötajat sellest eelnevalt hoiatada (TLS § 88 lg 3), on tööandjal õigus teha töötajale hoiatus 15 kalendripäeva jooksul alates hoiatuse aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Tööandja peab hoiatuse tegema kirjalikus vormis ja andma hoiatuse töötajale üle allkirja vastu või saatma töötaja töölepingujärgsele elukoha aadressile tähitud postisaadetisena.

8.5. Tööandja poolt töölepingu erakorralisele ülesütlemisele rakendatavate etteteatamistähtaegade puhul (TLS § 97 lg 2) lähtuvad töölepingu osapooled mõiste “tööaasta” sisustamisel eeldusest, et tööaasta sisse ei arvestata ajavahemikku, millal töötaja on töölt omavoliliselt puudunud või viibinud arestis. Sellisel juhul lükkub tööaasta lõpp vastava ajavahemiku võrra edasi ja järgnevat tööaastat hakatakse lugema uuest tähtpäevast.

8.6. Kui tööandja ütleb töölepingu erakorraliselt üles, kohustub tööandja etteteatamistähtaja jooksul andma töötajale uue töö otsimiseks töötaja enda valikul vähemalt kolm vaba tööpäeva.

 

9. Töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse üldjuhised

9.1. Töötaja ja tööandja on kohustatud töölepingu sõlmimisel jälgima, et kokkulepe sõlmitaks ainult nende tööde kohta, mille tegemiseks on töötaja välja õppinud.

9.2. Töötajal on õigus keelduda tööst, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid, teatades sellest viivitamata töö vahetule korraldajale ja töökeskkonnavolinikule.

9.3. Tööandja kohustub:

9.3.1. kindlustama töö korraldamisel kehtestatud normidele vastava ohutu töökeskkonna;

9.3.2. selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtusid ja kahjulikke mõjusid ning kuidas toimida tööõnnetuse ja esmaabi andmise vajaduse korral;

9.3.3. tegema töötaja sissejuhatava, esmase ja täiendava tööohutusalase juhendamise;

9.3.4. tagama tööõnnetuse puhul vigastatu toimetamise raviasutusse või koju arsti korralduse kohaselt ning tegema tööõnnetuse uurimise;

9.3.5. kindlustama esmaabivahendite kättesaadavuse töökohal ning vajaduse korral kohapeal esmaabi andmise.

9.4. Tuleohutuse tagamisel kohustub tööandja:

9.4.1. täitma õigusaktidega sätestatud tuleohutusnõudeid;

9.4.2. määrama tuleohutuse eest vastutavad isikud;

9.4.3. kindlustama esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja korrasoleku.

9.5. Töötaja kohustub:

9.5.1. täitma töötervishoiu ja tööohutuse juhendeid ning tööandja ja tööohutusalast järelevalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi;

9.5.2. pidama oma töökohas kinni tuleohutus- ja keskkonnaohutusnõuetest;

9.5.3. täitma tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust;

9.5.4. tagama väljaõppe ja tööandja antud juhiste kohaselt selle, et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;

9.5.5. hoidma korras ja puhtana oma töökoha;

9.5.6. teatama töö vahetule ülemusele viivitamatult ohtlikust olukorrast töökohal või tööõnnetusest töötajaga, samuti tema enda tõsisest tervisehäirest;

9.5.7. helistama tulekahju korral viivitamatult häirekeskuse telefonil 112, samuti teavitama töö vahetut korraldajat ning võtma tarvitusele põhjendatud abinõud inimeste ja vara päästmiseks ning tulekahju kustutamiseks.

 

10. Lõppsätted

10.1. Töökorralduse reegleid tutvustab töötajale töölevõtmisel tööandja allkirja vastu.

10.2. Töökorralduse reeglite muutmisel teavitab tööandja töötajaid muudatustest ette 30 kalendripäeva.

 

Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.